Om RTVD

Kallese årsmöte 2024

Skriv ut sidan

Medlemmar i Riksföreningen Rätten Till en Värdig Död kallas till
årsmöte

Tid: 2024-04-20 kl. 12.30-ca 15.30

Plats: ABF – huset (Kata-salen ), Sveavägen 41, Stockholm

12.30–13.30 Programmet inleds med att RTVD:s medlem P C Jersild berättar om sin bok
”Hur vill du dö?”
P C har mycket länge deltagit och varit drivande i debatten om dödshjälp. Han har också ingått som sakkunnig i Statens medicinsk-etiska råd (Smer).

Den inledande programpunkt är öppen för alla och avslutas med en frågestund.

13.30-14.00 PAUS

 

14.00 Årsmöte Dagordning

 1. Årsmötet öppnas.

 2. Val av ordförande.

 3. Anmälan av protokollförare.

 4. Fastställande av röstlängd.

 5. Val av två justerare, tillika rösträknare.

 6. Fastställande av dagordning.

 7. Beslut om mötet har blivit stadgeenligt kallat.

 8. Styrelsens verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning.

 9. Revisionsberättelse.

 10. Fastställande av resultat- och balansräkning.

 11. Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

 13. Fastställande av budget och verksamhetsplan.

 14. Medlemsavgift för kommande verksamhetsår.

 15. Styrelsens förslag till reviderade stadgar.

 16. Motioner. (Inlämnade senast den 28 mars).

 17. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.

 18. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och suppleanter.

 19. Val av två revisorer samt suppleanter att granska räkenskaperna och verksamheten i övrigt.

 20. Val av valberedning.

 21. Övriga frågor

 22. Årsmötet avslutas.

Kallelsen för utskrift

Årsmöteshandlingar:
Årsredovisning RIKSFÖRENINGEN RÄTTEN TILL VÄRDIG DÖD 2023.pdf
Verksamhetsberättelse RTVD 2023.pdf,
Budget rtvd 2024_årsmöte.pdf,
Revisionsberättelse Rätten till en värdig död avseende 2023.pdf
Förslag reviderade stadgar 2024.pdf
Valberedningens förslag 2024
Yttrande Per Nymans motion

 

Rätten Till en Värdig Död, Föreningshuset | Lumaparksvägen 7, Plan 7, 120 31 Stockholm | Tel 076-808 59 72
© 2016 - 2024 RTVD