Ord med förklaringar

Skriv ut sidan

RTVD:s lista över aktuella termer och uttryck

Assisterad, självvald död:  Att bistå en döende på dennas begäran med att förkorta livet för att minska  lidandet. Uttrycket bör utgå och ersättas med eutanasi eller läkarassisterat suicid (se nedan).

Beslut att avsluta livet
: beslut att avbryta meningslös behandling/ej sätta in meningslös behandling

Dödshjälp:
Synonym till eutanasi och barmhärtighetsmord (se nedan vi d Eutanasi).

Eutanasi:
grekiskt ord som betyder ”god död” och som ibland används som synonym till ”dödshjälp”. Innebär att en läkare genom injektion av ett visst läkemedel påskyndar döden för en person som lider av en obotlig och plågsam sjukdom och som själv begärt detta. BeNeLux-länderna har legaliserat eutanasi men i Sverige är det ännu inte tillåtet. För detta krävs en lagändring.

Framtidsfullmakt:
Ett förslag från utredningen SOU 2004:112 som går ut på att en person får utfärda en fullmakt för någon annan (t ex  en anhörig eller vän som personen känner förtroende för) som träder in och får fatta beslut om vård i livets slutskede om den som skrev fullmakten inte längre själv klarar av att uttrycka sin vilja.

Hospice:
Vårdenhet för vård i livets slutskede där palliativ vård (se nedan) kan ges.

K
ontinuerlig, djup sedering tills döden inträder:att ge sedativa / lugnande medel  (t ex barbiturater eller benzodiazepiner) för att försätta patienten i djup sömn eller medvetslöshet ända fram till döden, utan artificiell närings- och vätsketillförsel. Det innebär att patientens medvetandenivå sänks för att lindra ett lidande som inte kan avhjälpas på annat sätt; syftet är att lindra symtom, inte att förkorta patientens liv. Denna sedering sätts in när patienten har nått slutstadiet i sin sjukdom.

Livsslutsdirektiv:
Förslag från utredningen SOU 2004:112. Ungefär detsamma som Livstestamente (se nedan).

Livstestamente: Ett dokument där man uttrycker sin vilja om den vård och behandling man önskar få om man blir obotligt sjuk, har svår smärta och är oförmögen att uttrycka sina önskemål. RTVD vill att livstestamentet, som idag endast är rådgivande, skall bli lagligt bindande och föreslår också att livs­testamentet registreras och förnyas vart femte år. I den statliga utredningen  Frågor om förmyndare och ställföreträdare för vuxna” (SOU 2004:112) föreslås beteckningen Livsslutsdirektiv.

Läkarassisterad självvald död eller läkarassisterat suicid: Innebär att en läkare förser en patient med outhärdligt lidande i livets slut med läkemedel så att denna själv kan ta sitt liv. Detta praktiseras i flera länder i Europa och vissa stater i USA. I Sverige är det  inte olagligt att hjälpa någon att ta sitt liv eftersom suicid inte är olagligt och heller inte medhjälp till suicid. Men i Sverige riskerar en läkare och sjuksköterska som hjälper någon att ta sitt liv att mista sin legitimation eftersom detta anses strida mot yrkesetiken.

Palliativ: Lindrande behandling eller läkemedel som riktar sig mot symtomen, ej mot sjukdomsorsaken.

Palliativ sedering: Innebär att patientens medvetandenivå sänks till djup sömn/medvetslöshet med hjälp av läkemedel för att lindra ett lidande som inte kan avhjälpas på annat sätt; syftet är att lindra symtom, t ex smärtupplevelser. Denna sedering är inte begränsad till den sista tiden i livet till skillnad från  kontinuerlig, djup sedering (se ovan).

Palliativ vård: Vård i livets slutskede som ges när det står klart att tillfrisknande inte är möjligt. Palliativ vård syftar till att lindra smärta och andra sjukdomssymtom, höja livskvaliteten och ge socialt och/eller existentiellt stöd till patienten och de anhöriga.

Passiv dödshjälp: Begrepp som bör utgå. Har syftat på att man i enlighet med patientens önskan avstår från eller upphör med livsuppehållande behandling,  t ex respiratorvård. Se Beslut att avsluta livet,  ovan.

Suicid:  från latinet; på svenska självmord.  Används i engelskan och alltmer även i svenskan, vilket rekommenderas.

Terminal sedering: begrepp som numera sällan används. Se Kontinuerlig, djup sedering ovan.

Rätten Till en Värdig Död, Föreningshuset | Lumaparksvägen 7, Plan 7, 120 31 Stockholm | Tel 076-808 59 72
© 2016 - 2023 RTVD