Länkar/Litt

Boklista

Skriv ut sidan

                                                                                            

                                                                                       Sammanställd januari 2018

BÖCKER   -  utan särskild rangordning

__________________________________________________________________________________________________________

 

Inga-Lisa Sangregorio - Den sista friheten, Om rätten till vår död  - Fri tanke 2016

                      Författaren argumenterar här för att Sverige bör införa självvald dödshjälp. Hur länge skall den lidande patienten utsättas för onödiga plågor? Vem har makten, vem bestämmer?

 

Claes-Göran Westrin/Tore Nilstun - Att få hjälp att dö - synsätt, erfarenheter, kritiska frågor - Studentlitteratur 2005
                       Bokens syfte är att ge enskilda människor underlag för personliga överväganden kring möjligheter att få en god och värdig död. Den är även avsedd för olika utbildningar och som bidrag till den allmänna samhällsdebatten.
 

Haider Warraich – Den moderna döden – Fri Tanke – 2018
                      Hur medicinen ändrade livets slut – Med efterord av P C Jersild.

Al Brookes - Det som andra inte ser – Vide Förlag - 2016

                      När Claire var sexton år blev hon lurad att hjälpa sin mamma att ta livet av sig. Tio år senare använder hon skogen som tillflyktsort, sin mammas brev som orakel och …

 

L W Sumner - Dödshjälp - (Kanada) översatt t svenska - Fri tanke - 2012
                      Etiska och juridiska aspekter

 

Torbjörn Tännsjö - Döden är förhandlingsbar - Liber 2009

                      Boken är en fortsättning på ett forskningsprojekt om alla aspekter av vård i livets slutskede som genomförts på uppdrag av Socialstyrelsen. Den är därmed ett bidrag till en offentlig diskussion om tydligare riktlinjer och en enhetlig praxis för den palliativa vården.

 

Torbjörn Tännsjö - Du skall understundom dräpa - Prisma 2001

                      Vi är alla överens om att det är fel att döda. Men är det alltid fel att döda? Män förutsätts göra värnplikt och lära sig att döda i krig, kvinnor tillåts göra abort, varje år avrättas många människor i stora delar av världen, i vissa länder är dödshjälp en lagstadgad rätt, vi föder upp, dödar och äter djur. När är det rätt och när är det fel?

 

Lennart Lundmark - Kort om Döden - Fri Tanke - 2012

Om stoikernas syn på livets slut, mm. Är det läkarens plikt att numera hålla patienten vid liv så länge som möjligt oavsett lidandet?

 

Kjell-Olof Feldt/Birgitta von Otter - Barnläkarfallet - en förnekad rättsskandal -                        A Bonniers, 2013

 

Claes Britton - Min mamma är död - Bonniers - 2010 - om moderns lidande och död i cancer.

 

Allan Åkerlund, Betraktelser i dödens väntrum - Förlaget Aloe 2015

                      En samling artiklar  som handlar om döden och som diskuterar dödshjälp utifrån olika synvinklar. 

 

Allan Åkerlund – Du går icke ensam –  Om två äldre mäns vänskap vid livets slut - Förlaget Aloe, 2011

 

Valentin Sevéus - Inför den sista stund - Sevéus & Co - 2015

                      Om livshjälp och dödshjälp i olika länder. Boken ger inblick i detaljerna i de olika lagmodellerna.

 

Per Ragnar: - Om bland tusen stjärnor – En tankebok om döden. – Bokförlaget Langenskjöld – Okt 2009 –Skådespelaren PR har här samlat uppgifter kring samt egna sina tankar om döden – en livsbejakande bok om döden.

Richard Reoch - Inför döden – En handbok för den döende och de anhöriga – Wahlströms – London 1997 – Om livets slutskede, om att förbereda sig för döden.

 

Lynn Åkesson (redaktör) - Inför döden – En kunskapskälla om döden ur olika synvinklar. Edition Andersson AB 2006

 

L Ardelius/PC Jersild - Slutet – Om dödens höghet och låghet – Bokförlaget Legenda AB, 1990

 

Carl-Henning Wijkmark, - Den moderna döden  - Norstedts, 1978

                      Från människans slutskede. Det svenska människovärdet. – Efterskrift 1985.

 

Carl-Henning Wijkmark, - Stundande natten,  Roman - Norstedts, 2007

                      En man befinner sig i slutfasen av sitt liv, han ligger på en avdelning på ett sjukhus. Han berättar om denna sin sista tid.

 

Jojo Moyes, Livet efter dig, Roman - Printz, 2012. Översatt fr engelska.

                      En total-handikappad man, som vill få hjälp att dö, och hans biträde o sällskapsdam. - (Nu, 2016, även som film)

 

Maciej Zaremba - Patientens pris - ett reportage om den svenska sjukvården och marknaden. -                  Weyler, 2013

 

Åsa Nilsonne - En passande död - Natur&Kultur - 2013 -

                      En roman om hur medicinska rön kan kan förändra våra live och vår död.

 

Noëlle Châtelet - Den sista lektionen,  Berättelse - (Frankrike) - Elisabeth Grate bokförlag, 2005

                      Relationen mellan mor och dotter - en fransk berättelse. Modern, 92 år, en f d barnmorska, tar farväl av sin dotter och de sina när hon känner att hon ”levt färdigt”. Det är ingen sjukdom som ligger bakom hennes beslut att dö.

 

Jean-Dominique Bauby – Fjärilen i glaskupan – Bonniers 2008
 En 40-årig fransman får en hjärnblödning och hans enda möjlighet att kommunicera är genom ett blinkande ögonlock. Diagnos: locked-in-syndrome.(Även som film)

 

Bert Keizer – Stram tango med döden – (Holland)

                      En läkare berättar om dödshjälpen vid ett mindre vårdhem i Holland.

 

Ray Kluun - En sorts kärlek - (Holland) - Wahlström & Widstrand - 2003

Sten och Carmen är det vackra storstadsparet med ett till synes perfekt liv. Men tillvaron vräks omkull när de får beskedet att Carmen har bröstcancer. Eftersom det här är skrivet i Nederländerna handlar det hela även om eutanasi.

 

Ellen Hollender BergmanTre frågor – Leopard Förlag 2006

                      Tre frågor om döden - bl a  Hur vill vi dö?

 

Peter Noll - Den utmätta tiden - Brombergs - 1985 - Översättn fr tyskan - Om författarens sista år med sin cancersjukdom.

 

Maria von Rosen/Ingmar Bergman – Tre dagböcker – 2004

                      Dagboksanteckningar av de två författarna samt Ingrid Bergman kring dennas död.

 

Inger Altvén - Berget dit fjärilarna flyger för att dö - Bonniers, 1997

Det här är berättelsen om en man som vill dö. Och om kvinnan som kommer för att
hjälpa honom.

Jan Arlebrink (redaktör) - Döden och döendet - Förlag: Studentlitteratur, 2007 1:5.

Etiska, existentiella och psykologiska aspekter – ett humanistiskt bidrag. Boken riktar sig till studerande inom de vårdutbildningar. Den är skriven av läkare och teologer.

 

Rune Nilsson - Döden – en del av livet. Uppsala Publishing House  2008

En liten bok, som  ger en ganska bred översikt över vad som kan möta inför och i samband med döden. Ett bra alternativ för den som bara önskar sig en kort introduktion till området.

 

Rune Forsbeck, redaktör – En god död – Libris, 2000

                      Om dödshjälp o vård i livets slutskede. (Sveriges Kristna Råd & Sveriges frikyrkosamråd)

 

Herrestad H & L Mehlum (red)-  Uutholdelige liv. Om selvmord, eutanasi och behandling av döende.  Gyldendal Akademisk 2005

Norsk debattskrift. Avsnitten om god palliativ vård är i mycket läsvärda – liksom översikter över suicidiers historia.                                                                                                                                   

Lennart Nordenfelt m fl – Hälsa. Sjukdom. Dödsorsak, Liber 1986

                        Ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt kring begreppen hälsa, sjukdom och dödsorsak.

 

Lynn Åkesson - Mellan levande och döda - Här handlar det om de döda kropparna i vår tid och i vårt land, hur vi hanterar kvarlevorna efter våra avlidna.  - Natur och Kultur, 1997

 

Åkermark - Mitt cancerår - Carlsson - Självbiografisk berättelse. - 1992

 

Ingemar Hedenius - Om dödshjälp - och andra essayer - Bonniers - 1964 - en allvarlig o för sin tid märklig  essäsamling

 

Herbert Tingsten - Notiser om liv och död - Norstedts - 1967 - om kärleken, döden oc åldrandet.

 

Berit Hedeby - Ja till dödshjälp - Zindermans, 1978

                      ”Jag inser att frågan om dödshjälp är mycket brännande, men icke desto mindre måste vi våga ta upp diskussionen på ett ärligt och öppet sätt. - Vore det inte en stor trygghet om vi visste att vi kunde få hjälp, när vi inte längre orkar leva?”

 

Berit Hedeby - Mitt liv är mitt -  Zindermans, 1980 - En bok om självmord

 

Clarence Blomquist - Medicinsk etik - Natur  o Kultur 1971

Clarence Blomquist – Livet,,  döden och läkaren . Zindermans förlag 1964
Om medicinsk dödshjälp, eutanasi. Författaren är psykiater.

Elisabeth Kübler-Ross – Samtal inför döden – Bonniers, 1969
Människor som vet att de skall dö talar här öppet med några läkare, socionomer, psykologer och präster om sina önskningar, sin ängsaln och sin fruktan

Elisabeth Kübler-Ross – Döden är livsviktig – USA, 1995
Om livet, döden och livet efter döden. Om egna nära-döden upplevelser. Författaren är psykiatriker.

Reidar Ekner – Efter flera tusen rad

P C Jersild / Erwin Bischopsberger – En gammal kärlek

Rune Forsbeck – En god död

Holsten Fagerberg – Medicinsk etik

Jan Arlebrink – Grundläggande vårdetik

Peter Singer - Praktisk etik

Kerstin Abram-Nilsson – Lyckliga ni som lever – Atlantis 2003
                     
Om rätten till vår död. – Om en kvinna som hade ALS

Ulla Qvarnström – Upplevelser inför döden – Natur och Kultur 1979
Samtal vid livets slut. Författaren är leg sjuksköterska

 

 

BÖCKER PÅ ENGELSKA -  (kan ofta beställas via Amazon books, New York - www.amazon.com )

 

Johanna Adorjan - An Exclusive Love - (Frankrike) - 2009 - om ett gammalt pars självmord tillsammans

 

Rodney Syme - A Good Death - An argument for voluntary euthanasia - Melbourne University Press, 2008

Här berättar läkaren Rodney Syme  i Australien hur han hjälpt många obotligt sjuka människor i slutet av deras liv.

 

Richard N Coté - In search of Gentle Death - The fight for your right to die with dignity - South Carolina, 2012

                      Boken redogör för det internationella nätverk och samarbete som vuxit fram alltsedan 1975 i vilket alla kämpar för en smärtfri och värdig död för den enskilda människan i sina respektive länder.

 

Chris Docker - Five Last Acts - Scotland - 2010 - (Tryckt i USA) - A book on self-deliverance

 

Derek Humphry - Final Exit  - USA - 2002 och senare  -The New York Time’s bestseller - on Practicalities of Self-Deliverance -

Derek Humphry - Dying with Dignity - USA - 1992 - Understanding euthanasia -

 

Philip Nitschke - The Peaceful Pill Handbook - Australia, banned in Australia - printed in USA -

2010, uppdateras regelbundet - Regarding: end-of-life choices

 

Boudewijn Chabot - Taking Control of your Death by Stopping Eating and Drinking - Holland - 2014 - www.dyingathome.nl -

 

Herwin B Nuland – How we die – (Hur vi dör) – London  -1993
En läkare beskriver vad som händer när vi dör.

Colin Brewer/Michael Irwin – “I’ll See Myself Out, Thank You” – United Kingdom – 2015
                      Thirty personal views in support of assisted suicide.

John Abraham – How to get the death you want – Upper Access Books, Vermont – 2017
                     
John Abraham is an Episcopal Priest and Thanatologist

Bronnie Ware – The Top Five Regrets of the Dying – Australia – 2015
                      A Life Transformed by the Dearly Departing

Jean Davies – Choice in dying – Great Britain 1997
                      The facts about volontary euthanasia

Marie de HennezelIntimate Death – Vintage Books, New York – 1997 (översättn fr franskan)
                      How the Dying teach Us How to Live

 

 

SVENSKA POLICYDOKUMENT:

Liv  och dödLivsuppehållande behandling från början till slut – Karolinska Institutet 2009

En debattbok – www.kiup.se

 

SMER, Statens medicinsk-etiska råd, Stockholm - Eutanasi – en debattskrift - Allmänna förlaget, 1992

En intressant spegel av den svenska officiella inställningen på 1990-talet (och fortfarande?).

PC Jersild ensam förespråkare för eutanasi ställd mot flera motståndare.

 

SMER - Mänskliga rättigheter i vården - Fritzes Off- Publikationer - www.fritzes.se - 1999 -

 

SOU 2000:6 - Döden angår oss alla - värdig död vid livets slut

Delbetänkande från kommittén om vård i livets slutskede.- Resultatet av den statliga utredning som ålagts tanke- och yttrandeförbud vad gäller frågor om eutanasi

 

VETENSKAPLIGA STUDIER:

Loma Feigenberg, Terminalvård. Liber läromedel, Lund 1977

                      En avhandling som blev en grundsten för svensk forskning om vård i livets slutskede, fascinerande läsning i ett historiskt perspektiv.

 

Birgitta Odén - Leda vid livet. Lund 1998

                      Fyra mikrohistoriska essäer om självmordets historia. Exempel på hur historisk vetenskap

                      ibland kan förmedla gripande berättelser

 

DOKTORSAVHANDLINGAR från Uppsala universitet:

Alice Rinell-Hermansson - Det sista året -  Omsorg och vård i livets slut. 1990

 

Birgitta Andershed - Att vara nära anhörig i livets slut. Delaktighet i ljuset, delaktighet i mörkret -1998

 

Eva Sahlberg Blom - Autonomi, beroende, livskvalitet - Livets sista månad för 56 cancerpatienter - 2001

 

Charlotte Reimerson - Den sista tjänsten,  om död och begravning - Utbildningsförlaget Brevskolan 1994        Om (vissa) begravningsentreprenörers oskäliga vinster när människor är i sorg och betryck.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rätten Till en Värdig Död, Föreningshuset | Lumaparksvägen 7, Plan 7, 120 31 Stockholm | Tel 076-808 59 72
© 2016 RTVD