Länkar/Litt

Officiellt

Skriv ut sidan

MEDDELANDEN -LAGAR - RIKTLINJER - FÖRESKRIFTER - MOTIONER - DISKUSSIONER

- 2019 - Om Brytpunktssamtal - Från Palliativregistret - 
   http://media.palliativ.se/2015/08/BPS-slutversion-131119.pdf   

- Augusti 2018 - "Palliativ vård - förtydligande o konkretisering av begrepp" 
   https://www.socialstyrelsen.se/publikationer2018/2018-8-6

- Januari 2018 - Två interpellationer angående dödshjälp har inlämnats till socialminister A Strandhäll:
  https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/interpellation/utredning-eller-folkomrostning-om-dodshjalp_H510323 
  https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/interpellation/en-utredning-om-dodshjalp_H510334  

- December 2017 - En rapport från Smer med kunskapssammanfattning kring dödshjälp:
  http://www.smer.se/rapporter/dodshjalp-en-kunskapssammanstallning/    

December 2016 - Nationella riktlinjer, Utvärdering - "Palliativ vård i livets slutskede"
   https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20417/2016-12-12.pdf 

 - Januari 2015 - Patientlagen, SKL
http://skl.se/download/18.68e4adfe147afac12a456172/1408857597112/SKL+sammanfattning+av+patientlagen.pdf      
Sammanfattning: Patientlag 2015 från Sveriges Kommuner och Landsting

- 2015 - Läs om Patientlagen - allmänt - Klicka här

 - 2014 - Patientlag (SFS nr 2014:821), Socialdepartementet 2014-06-19
   https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/patientlag-2014821_sfs-2014-821 

- April 2013 -
"Sederingsterapi på patientens begäran"
SMER, Statens Medicinsk-Etiska Råd
http://www.smer.se/skrivelser/brev-sederingsterapi-pa-patientens-begaran/

  - 2013 - :
Socialstyrelsen: Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede - klicka här! (2013)

 - November 2012
"Empati och high tech" - om äldreomsorgen o framtiden
 - Socialdepartementet, Regeringskansliet - http://www.regeringen.se/content/1/c6/20/40/43/08a34c17.pdf

  - Augusti 2011
"Nya regler för livsuppehållande behandling"
 - - Socialstyrelsen - - 
http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2011juni/Sidor/nyaregleromlivsuppehallandebehandlingklara.aspx

 - Januari 2011 -
Patientsäkerhetslagen (2010:659), Här - en sammanfattning:

- December 2010: Meddelandeblad nr 10/2010 - 
"Tydliggörande om palliativ sedering"
- - Socialstyrelsen - 
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18215/2010-12-27.pdf   

 - Augusti 2010
"Etiska riktlinjer för palliativ sedering i livets slutskede"
 - - Svenska Läkaresällskapet - - 
http://www.sls.se/PageFiles/225/000012134.pdf

 - Juni 2009
"Slutreplik om läkarassisterat självvalt livsslut"
 - Läkartidningen - 
http://www.lakartidningen.se/Functions/OldArticleView.aspx?articleId=12149 

Motion 2009/10:So650 - Klicka här:  
"Självbestämmande vid livets slut"

 - 2008 och 2009
Utdrag ur två riksdagsprotokoll:  Klicka här!

- 2008 - 
"Överväganden i livets slutskede"
 SMER, Statens Medicinsk-Etiska Råd 

Rätten Till en Värdig Död, Föreningshuset | Lumaparksvägen 7, Plan 7, 120 31 Stockholm | Tel 076-808 59 72
© 2016 - 2024 RTVD