Omvärlden

Världen runt

Skriv ut sidan

Mycket händer!

På bara ett år händer mycket. Om du som läser kan mer om något land, meddela gärna aktuell information till elliswohlner@yahoo.com – också om du hittar felaktigheter i texten. Denna text skrevs i juni-juli 2023. Senare nyheter hittas oftast på webbsidan www.wfrtds.org

 

World Federation of Right to Die Societies (WFRtDS) är den internationella sammanslutningen RTVD tillhör. Ingen substantiell diskussion om dödshjälp förekommer nu i FN-familjen, men Världsfederationens styrelse har beslutat söka NGO-status (Non Governmental Organization) i ECOSOC, FNs ekonomiska och sociala råd, för att där försöka väcka intresse för vår fråga. Man funderar också på att söka NGO-status med Europarådet, där rätten att bestämma över sin död sedan åtskilliga år är på agendan som en av de mänskliga rättigheter som omfattas av en konvention.

Schweiz tillåter läkarassisterat döende sedan 1942; från 1998 även för utländska medborgare. Ca 1,5 % av landets dödsfall sker med dödshjälp. I år har en dömd fånge sökt och för första gången blivit beviljad dödshjälp. Debatten efteråt har dock inte lett till några ändringar i regelverket.

Nederländerna är landet kanske mest förknippat med dödshjälp, dels för att det har funnits där så länge (över 40 år, varav 21 år formellt legaliserad), dels för att eutanasi ingår, dels för att dödshjälp är tillåtit i flera omständigheter än i något annat land – och därmed har den högsta andelen dödsfall – 5,3 % år 2021 - med dödshjälp. Stödet för dödshjälp är massivt men ett kontroversiellt förslag är att utvidga dödshjälp till att även årligen omfatta 5 till 10 dödssjuka barn mellan 1 och 12 år.

Belgien har haft dödshjälp lika länge som Nederländerna men bara ca hälften så hög andel av dödsfallen där sker med dödshjälp. Ganska okänt är att Belgien tar emot ett litet antal personer från andra länder, mest från Frankrike. Två nyligen omskriva fall handlade om 1) en dement kvinna i 70-årsåldern med mångårig kronisk depression, och 2) en kvinna som 2007 dödade sina fem barn, sedan försökte begå självmord, och därefter upprepade gånger begärt dödshjälp. Nyligen fick hon den beviljad. Sedan 2009 finns dödshjälp också i Luxemburg.

10 delstater i USA, samt huvudstaden Washington, DC, har nu dödshjälp. Oregon var först 1998 och de andra har ganska liknande lagar, med stränga villkor och med endast läkarassisterat döende tillåten. Flera delstater är på gång. Andelen dödsfall med dödshjälp i Oregon är nu 0,6 % (omsatt till Sverige skulle det innebära ca 540 fall bland våra 90 000 årliga dödsfall). Till följd av domstolsbeslut har Oregon och Vermont tagit bort kravet att vara bosatt i delstaten för att kunna få dödshjälp; andra delstater lär göra likadant. Montana har dödshjälp sedan 2009. En grupp mot dödshjälp nyligen försökt stifta en lag som hade gett läkare fängelsestraff om de skrev ut recept för dödshjälps medel. 88 % av befolkningen i delstaten ville ha kvar dödshjälp och lagförslaget stoppades. I Massachusetts lyckades konservativa krafter, inklusive katolska kyrkan, med minsta marginal i en folkomröstning 2012 förhindra införande av dödshjälp. En lag är nu på gång med stöd av nära 80 % av väljare.

I ett domslut förklarade Författningsdomstolen i Kanada dödshjälp under vissa omständigheter vara en mänsklig rättighet och tvingade parlamentet 2016 att stifta lagen om MAiD (medical assistance in dying). Nästan samtliga patienter föredrar att låta sjukvårdare administrera dödshjälp (eutanasi). I mars 2023 skulle regeringen ha beslutat om rätten till dödshjälp också för personer med psykisk sjukdom, men frågan är så svår (bland annat hur en psykisk sjukdom ska kunna bedömas ’obotlig’) att beslutet har skjutits upp ett år. Ca 2,5 % av dödsfallen i Kanada sker med dödshjälp.

Colombia har dödshjälp sedan författningsdomstolen 1997 förklarade den en mänsklig rättighet. Den har motarbetats i landet men långsamt blir fallen fler. 99 fall på vårdinstitutioner genomfördes under 2022. Ett okänt antal utfördes i hemmen.

Högsta domstolen i Peru förklarade en kvinnas rätt till dödshjälp men den hade inte genomförts när detta gick till tryck. Inget nytt har rapporterats från annat håll i Sydamerika där lagförslag tidigare har förekommit i Argentina, Chile och Uruguay.

Australien har nu VAD (Voluntary Assisted Dying) i hela landet. Lagarna liknar varandra i de olika delstaterna och territorierna.

VAD i Nya Zeeland trädde i kraft i november 2021. Lagen, som även tillåter eutanasi, föregicks av en folkomröstning där 66 % var för och 34 % emot dödshjälp.

I Spanien fastslog författningsdomstolen i mars 2023 att lagen om dödshjälp som antogs i juni 2021 inte strider mot Spaniens författning eller Europadomstolens uppfattning. Domstolens beslut bekräftar det som står i den spanska lagen om dödshjälp – att personliga och frivilliga beslutet att avsluta sitt eget liv ”är ett av de avgörande beslut som skyddas av rätten till självbestämmande för personen, som härrör från de grundläggande rättigheterna till fysisk och moralisk integritet och med erkännande av principerna om värdighet och fri utveckling av personligheten”.

Portugals parlament fastslog med absolut majoritet i maj 2023 den dödshjälpslag som ska träda i kraft i höst. Tre gånger tidigare vägrade landets president att godkänna lagen. Lagens motståndare har inte gett upp och kräver ännu en granskning av författningsdomstolen. En stor del av de portugisiska läkarna väntas förklara sig samvetsvägrare.

Opinionen i Italien blir allt mer positiv till dödshjälp, men konstitutionsdomstolen förra året förklarade oacceptabelt ett initiativ till folkomröstning. Samma domstol 2019 klargjorde att hjälpen att dö under vissa betingelser är en konstitutionell rätt. En slutgiltig legalisering av assisterat döende i Italien verkar ha fått vind i seglen.

I Frankrike har flera viktiga steg tagits. Den rådgivande nationella etikkommittén uttalade sig positivt till dödshjälp i september 2022. President Macrons medborgarkonvention i april i år tog klar ställning för dödshjälp, och Macron meddelade sedan att ett lagförslag kommer i slutet av sommaren.

Dödshjälp är lagligt i Tyskland sedan författningsdomstolens beslut 2020. Dock saknas det alltjämt en laglig reglering av rätten. Under 2022 och igen den 6 juli i år misslyckades Förbundsriksdagen att få en majoritet bakom något av två framlagda förslag; ett något stramare och ett mer liberalt.

Österrike följde Tysklands väg att 2020 fastslå att dödshjälp är en medborgerlig rättighet. 2021 antogs en lag som har snarlika krav som i Oregon-modellen. Från och med i år kan den som uppfyller de stränga villkoren för dödshjälp få ett ’dödstestament’ med vilket man på apoteket kan få utskrivit ett dödligt läkemedel.

I Taiwan är såväl assisterat döende som eutanasi förbjudet men landet är relativt progressivt i Asien, och var först 2015 att stifta en lag om patientens rätt till autonomi. En läkarled grupp har börjat samarbeta med Dignitas i Schweiz och hittills hjälpt 12 patienter att resa dit för dödshjälp. Ett 20-tal fall till är på gång.

I Storbritannien är en bred majoritet av befolkningen positiv till dödshjälp. En lag enligt Oregon-modellen antogs av parlamentets överhus i oktober 2021, men ännu inte behandlats i underhuset. 72 % av medlemmarna i Royal College of Surgeons röstade i juni i år att upphäva organisationens motstånd till dödshjälp.

Irlands parlament röstade i januari i år att utse en särskild kommitté som ska överväga ett lagförslag om VAD (Voluntary Assisted Dying).

Arvokkaaseen Kuolemaan (RTVDs motsvarighet) i Finland lyckades i ett medborgarinitiativ 2016-2017 samla 63 000 underskrifter för att förmå parlamentet att ta upp dödshjälpsfrågan. Parlamentet avvisade initiativet men tillsatte en kommission för att förbereda grunderna för lagstiftning om palliativ vård och dödshjälp. Finska Läkarförbunds medlemmar är mycket jämnt fördelade, med 49 % för och 47 % emot dödshjälp. Den finska föreningen samlar igen in de minst 50 000 underskrifter som krävs för ett nytt medborgarinitiativ helt nyligen . Antalet medlemmar i Exitus har fördubblats de senaste två åren.

I Norge är drygt 70 % av befolkningen för dödshjälp. Ett politiskt parti, Fremskrittspartiet, har dödshjälp inskrivit i sitt partiprogram.

Island är 76 % för och endast 7 % emot assisterat döende. Tvåtredjedelar ville att en läkare skulle administrera döendet (eutansi).

Danmark fick en dramatisk ändring i juni i år när partiledarna för Socialdemokratiet (Mette Frederiksen, tillika statsminister) och Moderaterne (Lars Lökke Rasmussen, tillika utrikesminister) offentligt förklarade sig för att dödshjälp måste upp till seriös debatt. Detta efter RTVDs motsvarighet hade lyckats samla in de minst 50 000 underskrifter som krävs för att en fråga ska tas upp i riksdagen.

 

Rolf Ahlzén                                  Eva Ludvigson

Staffan Bergström                      Anders Nässil

Unn Brundin                                Sten Niklasson

Jan Fornander                            Aud Sjökvist

Kaj Fölster                                  Ellis Wohlner

Berit Hasselmark

Rätten Till en Värdig Död, Föreningshuset | Lumaparksvägen 7, Plan 7, 120 31 Stockholm | Tel 076-808 59 72
© 2016 - 2024 RTVD