Livsslutsdirektiv

Livslutssdirektiv dokument

Skriv ut sidan

Detta dokument kan laddas ner i Word-format och sedan redigeras via denna länk:livslutsdir-enl-sw-2019.docx                  

LIVSSLUTSDIREKTIV

 

för ………………………………………………………………………………………………

Personnummer:…………………………………………………….

Jag vill att mitt liv avslutas på ett värdigt sätt. 

Om jag drabbas av obotlig sjukdom eller ett allvarligt olycksfall och därigenom inte kan uttrycka mina önskningar, vill jag att läkare och övrig vårdpersonal handlar i enlighet med följande direktiv:

Om jag bedöms vara i ett tillstånd utan återvändo vill jag inte hållas vid liv genom HLR (hjärt- och lungräddning), respiratorbehandling, artificiell närings- och vätsketillförsel, antibiotika, större operationer eller liknande insatser. Min behandling ska endast lindra lidandet även om döden därmed påskyndas. Om den som har ansvar för min vård inte vill uppfylla dessa direktiv ska behandlingen överlåtas till annan läkare.

På baksidan av detta papper har jag gjort tillägg för ytterligare direktiv.

Jag är helt medveten om innebörden av detta livsslutsdirektiv och konsekvenserna av att avstå från livsuppehållande behandling under ovannämnda villkor.

Datum och namnteckning……………………………………………………………………………………………………………………

Att (namn) vid sina sinnens fulla bruk egenhändigt och med fri vilja skrivit under detta direktiv intygas.

Signatur………………………………………………………………  Signatur……………………………………………………………… 
Namnförtydligande………………………………………….…… 
 Namnförtydligande………………………….…………………… 
Datum ……………………….   Datum ……………………….  

 

Mina ställföreträdare i frågor som gäller livsuppehållande behandling, om jag inte är kontaktbar, är:

Signatur………………………………………………………………  Signatur……………………………………………………………… 
Namnförtydligande………………………………………….…… 
 Namnförtydligande………………………….…………………… 
Datum ……………………….   Datum ……………………….  

 

…………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………

YTTERLIGARE DIREKTIV.

Jag har här ytterligare direktiv, som ska gälla för min del. Jag har egenhändigt signerat det/de ytterligare direktiv som ska gälla.

Extra direktiv om demens

Om jag drabbats av demens eller ett demensliknande tillstånd och sjukdomen fortskridit så långt att jag inte längre känner igen mina anhöriga och vänner, vill jag inte längre ha näring, vätska eller mediciner (med undantag för ångest- och smärtlindring). I stället vill jag ha sövande och lugnande medel ända till dess döden inträffar (djup och kontinuerlig terminal sedering). Tidpunkt för när detta ska ske får mina ställföreträdare bedöma.

Jag är helt medveten om innebörden av detta livsslutsdirektiv och konsekvenserna av att avstå från livsuppehållande behandling under ovannämnda villkor.

Datum och namnteckning……………………………………………………………………………………………………………………

Att (namn) vid sina sinnens fulla bruk egenhändigt och med fri vilja skrivit under detta direktiv intygas.

Signatur………………………………………………………………  Signatur……………………………………………………………… 
Namnförtydligande………………………………………….…… 
 Namnförtydligande………………………….…………………… 
Datum ……………………….   Datum ……………………….  

Extra direktiv om organdonation

Om jag drabbas av sådan hjärnskada att jag är bortom allt hopp att överleva och helt saknar medvetande, tillåter jag en kort tids intensivvårdsbehandling med respiratorvård och organbevarande behandling för att göra organdonation möjlig.

Jag är helt medveten om innebörden av detta livsslutsdirektiv och konsekvenserna av att avstå från livsuppehållande behandling under ovannämnda villkor.

Datum och namnteckning……………………………………………………………………………………………………………………

Att (namn) vid sina sinnens fulla bruk egenhändigt och med fri vilja skrivit under detta direktiv intygas.

Signatur………………………………………………………………  Signatur……………………………………………………………… 
Namnförtydligande………………………………………….…… 
 Namnförtydligande………………………….…………………… 
Datum ……………………….   Datum ……………………….  
Rätten Till en Värdig Död, Föreningshuset | Lumaparksvägen 7, Plan 7, 120 31 Stockholm | Tel 076-808 59 72
© 2016 - 2024 RTVD