Om RTVD

Rättsläget i Sverige

Skriv ut sidan

Se även bilaga 2 RTVDs uppfattning om dödshjälp

Patientens självbestämmande


Av vår lagstiftning framgår klart att det är patienten som bestämmer. Inte vad som skall göras - men väl om hon/han accepterar en åtgärd i sjukvårdssammanhang för sitt eget vidkommande. Det kan vara t ex en föreslagen, kanske plågsam behandling. Men detta förutsätter givetvis en tillräcklig medvetenhet för att kunna fatta sådana beslut. Och att sjukvården lever upp till kravet att informera och avvakta patientens ställningstagande. Kanske väljer patienten att avstå från behandlingen, vilket betyder en tämligen säker, utmätt död.

Bland de mänskliga rättigheterna är äganderätt en av de väsentligaste. Rimligen bör den även omfatta det viktigaste Du äger - Ditt eget liv. Det är svårt att förstå, varför andra i avgörande ögonblick skall styra över Dig. Det enda Du måste respektera är, att Du inte härigenom skadar någon annan. I detta ligger även att Du inte har rätt att tvinga någon att ge Dig dödshjälp - eutanasi.

Det är också viktigt att Ditt beslut i svåra frågor framstår som genomtänkt och inte som en obearbetad lösning i en krissituation.

Våra två viktigaste mål är att ge livsslutsdirektivet (ett livstestamente är samma sak) rättslig giltighet och att verka för tillåtandet av euthanasi.

Livsslutsdirektiv gäller i en rad länder, bl a Danmark o Tyskland. Du beslutar att Du, i ett tillstånd utan återvändo - vilket noggrant måste definieras - icke skall utsättas för livsuppehållande behandling. Testamentet bör ge trygghet åt Dig, Dina anhöriga men också åt sjukvårdspersonal. Formen bör vara standardiserad. Vittnena - till skillnad från vanliga testamentsvittnen - skall känna till innehållet och testamentet skall förnyas med jämna mellanrum. Det bör registreras och vi vill verka för att sjukvården får kännedom om testamentet, kanske genom att testator bär en symbol med signifikant betydelse. RTVD tillhandahåller fr o m oktober 2009 ett exempel på ett livsslutsdirektiv till sina medlemmar. Det erhålls när man blir ny medlem.
Rätten Till en Värdig Död, Föreningshuset | Lumaparksvägen 7, Plan 7, 120 31 Stockholm | Tel 076-808 59 72
© 2016 RTVD