Om RTVD

Stadgar

Skriv ut sidan

STADGAR FÖR RIKSFÖRENINGEN

RÄTTEN TILL EN VÄRDIG DÖD

 

Senast antagna vid årsmötet den 20 april 2024.

§ 1 Föreningens namn

Föreningens namn är Riksföreningen Rätten Till en Värdig Död (RTVD).

§ 2 Föreningens säte

Föreningen har sitt säte i Stockholm.

§ 3 Ändamål

RTVD är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som har till syfte att främja varje människas rätt att enligt i laga ordning fastställda regler på egen begäran få hjälp att dö.

§ 4 Verksamhet

RTVD verkar för:

- att den som drabbas av ett lidande, som hon eller han själv upplever som oacceptabelt och som inte kan botas eller lindras, ska ha rätt till obegränsad smärtlindring, även om döden därigenom kan komma att påskyndas, och rätt att på egen begäran få hjälp att dö,

- att den som är myndig och vid sina sinnens fulla bruk ska ha rätt att upprätta en juridiskt bindande handling (livsslutsdirektiv) i vilken hennes eller hans vilja angående vård, behandling och hjälp att dö kommer till uttryck och

- att den palliativa vården utvecklas och att den görs tillgänglig och jämlik i hela landet.

§ 5 Verksamhets- och räkenskapsår

RTVD:s verksamhets- och räkenskapsår är kalenderåret.

§ 6 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av ordförande eller vice ordförande var för sig. För belopp

överstigande ett basbelopp tecknas firman av två styrelseledamöter, utsedda av styrelsen, i förening.

§ 7 Medlemskap

Varje person, som fyllt 18 år och stöder RTVD:s ändamål och verksamhet kan bli medlem. Juridisk person kan inte bli medlem.

Medlemskap räknas från det datum då första medlemsavgiften betalades och gäller så länge den årliga medlemsavgiften betalas. Vid utebliven betalning av årsavgiften anses medlem ha utträtt ur föreningen.

Hedersmedlem enligt § 17 betalar ingen medlemsavgift.

Medlem godkänner genom sitt medlemskap att föreningen får behandla personuppgifter i syfte att bedriva ändamålsenlig verksamhet i enlighet med Dataskyddsförordningen, GDPR.

§ 8 Medlemsavgifter

Medlemsavgift fastställs årligen av årsmötet.

§ 9 Ordinarie årsmöte

Årsmötet är RTVD:s högsta beslutande organ och hålls årligen, senast före april månads utgång.

Kallelse ska sändas ut senast en månad före årsmötet och innehålla uppgifter om tid och plats för mötet samt tillvägagångssätt för att få möteshandlingarna i förväg.

Möteshandlingarna finns tillgängliga på hemsidan och vid årsmötet. Medlem kan beställa handlingarna senast tre (3) veckor före årsmötet.

Medlem som önskar få ett ärende behandlat vid ordinarie årsmöte ska inge en motion till styrelsen senast före februari månads utgång. Motionen skickas till föreningens ordförande, vars kontaktuppgifter finns på föreningens hemsida www.rtvd.nu

Styrelsens yttrande över motioner ska finnas tillgängliga på RTVD:s hemsida senast en vecka före årsmötet.

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden förekomma:

1. Mötets öppnande.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av två justerare, tillika rösträknare.

4. Fastställande av röstlängd.

5. Godkännande av dagordning.

6. Fråga om kallelse skett enligt stadgarna.

7. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelser.

8. Revisionsberättelse.

9. Fastställande av resultat- och balansräkningar.

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

11. Fastställande av budget och verksamhetsplan.

12. Beslut om medlemsavgift.

13. Behandling av styrelsens förslag.

14. Behandling av inkomna motioner.

15. Val av ordförande, kassör och övriga ledamöter i styrelsen.

16. Val av två revisorer att granska räkenskaperna och verksamheten i övrigt.

17. Val av valberedning.

18. Övriga frågor.

19. Mötets avslutande.

§ 10 Extra årsmöte

Extra årsmöte hålls när styrelsen så beslutar eller när minst ett hundra (100) av föreningens medlemmar kräver detta, genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla.

Styrelsen bestämmer tid och plats för extra årsmöte.

Skriftlig kallelse till extra årsmöte ska sändas ut minst fjorton (14) dagar före mötet. Endast ärenden som tagits upp i kallelsen får behandlas.

§ 11 Rösträtt

Vid årsmöte har varje medlem en röst. Rösträtten kan inte utövas genom ombud.

§ 12 Beslut, omröstning och beslutsmässighet vid årsmöte

Vid årsmöte fattas beslut genom acklamation eller omröstning. Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om någon begär det.

Beslut fattas, om inte dessa stadgar föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid lika röstetal har mötets ordförande utslagsröst. Vid val sker dock, vid lika röstetal, avgörandet genom lottning.

Årsmöte är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

§ 13 Styrelsens sammansättning

Styrelsen består av lägst sju (7) och högst tio (10) ledamöter som väljs av årsmötet.

Ordförande och kassör väljs av årsmötet. Dessa väljs för två år, växelvis.

Övriga ledamöter väljs för ett eller två år.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande och sekreterare samt vid behov andra ledamöter för särskilda uppgifter.

§ 14 Styrelsens uppgifter

RTVD:s löpande verksamhet leds av styrelsen.

Styrelsen ska årligen upprätta verksamhetsplan och budget.

Eventuella arvoden till förtroendevalda beslutas av årsmötet. Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst, dock sker avgörandet vid val genom lottning.

§ 15 Valberedning

Valberedning består av minst två av årsmötet valda medlemmar, varav en är sammankallande.

Valberedningen utses för två år.

I valberedning kan inte ingå ledamöter i styrelsen eller revisorer.

Valberedningen ska senast två veckor före årsmöte lämna förslag till kandidater för de förtroendeposter som ska väljs vid mötet. Valberedningens förslag till kandidater ska finnas tillgängliga på RTVD:s hemsida senast en vecka före årsmötet.

§ 16 Revision

Två revisorer väljs av årsmötet för två år. Räkenskaper, styrelseprotokoll, medlemsmatrikel m.m. ska överlämnas till revisorerna senast den 15 februari året efter avslutat verksamhets- och räkenskapsår. Revisionsberättelse ska vara färdig senast den 15 mars och därefter snarast göras tillgänglig för medlemmarna.

§ 17 Hedersmedlem

RTVD:s styrelse kan till hedersmedlem utse den som på betydelsefullt sätt har främjat föreningens syften.

Hedersmedlem kvarstår som sådan till dess styrelsen beslutat annorlunda.

§ 18 Utträde

Medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

Vid utebliven betalning av årsavgift anses medlem enligt § 7 ha utträtt ur föreningen.

§ 19 Uteslutning

Medlem får inte uteslutas ur RTVD av annan anledning än att denne har motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

Beslut om uteslutning får inte fattas förrän medlemmen fått del av de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts och fått tillfälle att yttra sig inom viss av styrelsen angiven tid, minst fjorton (14) dagar.

Beslut om att utesluta medlem fattas av styrelsen. Sådant beslut är giltigt om två tredjedelar av styrelseledamöterna har röstat för det. En medlem som är ledamot av styrelsen och föremål för uteslutning saknar rösträtt i fråga om sin uteslutning.

I beslut om uteslutning ska skälen härför redovisas. Beslutet ska tillställas den berörde inom en (1) vecka efter beslutet, på den adress som medlemmen angivit till föreningen.

Ett beslut om uteslutning träder omedelbart i kraft, men ska, om den uteslutne begär det, prövas av nästkommande ordinarie årsmöte.

§ 20 Ändring av stadgarna

Ändring av stadgarna beslutas av årsmöte. Sådant beslut fattas med två tredjedels majoritet av de närvarande medlemmarna.

Förslag till stadgeändring ska, för att kunna tas upp till beslut, vara upptaget i kallelsens förslag till dagordning för mötet och bifogas möteshandlingarna.

§ 21 Upplösning av föreningen

Upplösning av RTVD kräver beslut fattade med två tredjedels majoritet vid två på varandra följande årsmöten, av vilka det ena ska vara ordinarie och mellan vilka det ska förflyta minst sex (6) månader.

Förslag om upplösning av föreningen ska vara upptagen i dagordning och bifogas möteshandlingarna.

Föreningens tillgångar ska vid upplösning, efter slutreglering av eventuella skulder, tillfalla sammanslutning eller institution, vars verksamhet är inriktad på åldersforskning.

 

Stadgarna i pdf-format för utskrift

Rätten Till en Värdig Död, Föreningshuset | Lumaparksvägen 7, Plan 7, 120 31 Stockholm | Tel 076-808 59 72
© 2016 - 2024 RTVD