Om RTVD

Stadgar

Skriv ut sidan

STADGAR FÖR
RIKSFÖRENINGEN RÄTTEN TILL EN VÄRDIG DÖD

Senast antagna vid årsmötet den 11 april 2015

§ 1 Ändamål
Rätten Till en Värdig Död (RTVD) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening, Föreningen vill främja varje människas rätt att enligt i laga ordning fastställda regler på egen begäran få hjälp att dö.

§ 2 Verksamhet
RTVD verkar för
att den som drabbas av ett lidande, som den drabbade själv upplever som oacceptabelt och som inte kan botas eller lindras, skall ha rätt till obegränsad smärtlindring även om döden därigenom kan komma att påskyndas och rätt att på egen begäran få hjälp att dö,

att den som är myndig och vid sina sinnens fulla bruk ska ha rätt att upprätta en juridisk bindande handling, ett livsslutsdirektiv, i vilken utfärdarens vilja angående vård, behandling och hjälp att dö kommer till uttryck,

att den palliativa vården utvecklas och att den görs tillgänglig och jämlik i hela landet.

§ 3 Medlemskap
Medlem
är den som har betalt av årsmötet beslutad medlemsavgift och som stöder föreningens syften.
Krav på betald medlemsavgift gäller dock ej hedersledamot. Om hedersledamot se § 10. För att upptas på listan över RTVD-VÄNNER förutsätts inte medlemskap. Om RTVD-VÄNNER se § 11.

§ 4 Årsmötet
Årsmötet är RTVD:s högsta beslutande organ och ska hållas senast under april månad. Kallelsen ska utsändas senast en månad före årsmötet och innehålla uppgifter om tid och plats för mötet, tillvägagångssätt för att få årsmöteshandlingarna i förväg och sista inlämningsdag för motioner.
Möteshandlingarna finns tillgängliga på hemsidan och vid årsmötet eller kan beställas av årsmötesdeltagarna senast tre veckor före årsmötet.
Styrelsens yttrande över motioner ska finnas tillgängliga för årsmötesdeltagarna senast en vecka före mötet.

Följande ärenden ska förekomma:

 1. Årsmötets öppnande.
 2. Fastställande av röstlängd.
 3. Val av mötets ordförande, sekreterare och två justerare, tillika rösträknare, att jämte mötesordföranden justera protokollet.
 4. Beslut om dagordning.
 5. Fråga om mötet blivit stadgeenligt kallat.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkningar.
 7. Revisionsberättelse.
 8. Fastställande av balansräkning.
 9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
 10. Fastställande av budget och verksamhetsplan.
 11. Medlemsavgift för kommande verksamhetsår.
 12. Ärenden som styrelsen hänskjutit till årsmötet.
 13. Motioner.
 14. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.
 15. Val av styrelseordförande, ledamöter och suppleanter.
 16. Val av två revisorer att granska räkenskaperna och verksamheten i övrigt.
 17. Val av valberedning.
 18. Övriga frågor.
 19. Avslutning.

§ 5 Extra medlemsmöte
Extra medlemsmöte ska utlysas, när styrelsen så beslutar eller när minst ett hundra av medlemmarna så begär. Styrelsen bestämmer tid och plats för mötet. Kallelsen, som ska vara skriftlig, ska utsändas minst fjorton dagar i förväg och innehålla uppgift om de ärenden som skall behandlas.

§ 6 Beslut vid årsmöte eller extra medlemsmöte.
Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har mötets ordförande utslagsröst. Om undantag från detta stadgas i § 13

§ 7 Styrelsen
Styrelseledamöter och suppleanter utses för en mandatperiod om ett eller två år.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör och fördelar övriga uppgifter mellan ledamöterna. Föreningens firma ska tecknas av ordföranden eller vice ordföranden var för sig, dock att sådant som har ett värde över ett basbelopp kräver firmateckning av kassören i förening med någon av de ordinarie firmatecknarna.
Styrelsen är beslutför, när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har den fungerade ordföranden utslagsröst.

§ 8 Verksamhetsår
Föreningens verksamhetsår är kalenderår.

§ 9 Valberedning
Valberedning består av minst tre av årsmötet valda ledamöter, varav en är sammankallande.

§ 10 Hedersledamot
RTVD
:s styrelse kan till hedersledamot kalla person som på betydelsefullt sätt har främjat föreningens syften.
Hedersledamot kvarstår som sådan till dess styrelsen beslutat annorlunda.

§ 11 RTVD-VÄNNER
RTVD
:s styrelse har rätt att utse medlem i RTVD-VÄNNER. Denne ska vara en respekterad och gärna välkänd person som ska sympatisera med föreningens syften, inklusive arbetet för att göra livsslutsdirektivet bindande. Han/hon ska vidare vara beredd att med sitt namn offentligt stå bakom RTVD, svara på frågor från enskilda och i media visa sitt engagemang för föreningens syften.
Personen kvarstår i RTVD-VÄNNER till dess styrelsen beslutat annorlunda.

§ 12 Lokala grupper
Medlemmar kan bilda lokala grupper och arbetsgrupper. Sådana kan också initieras av styrelsen.

§ 13 Ändring av stadgarna
Ändring av stadgarna beslutas av årsmöte. Sådant beslut fattas med två tredjedels majoritet av de närvarande medlemmarna. Förslag till stadgeändring ska, för att kunna tas upp till beslut, vara upptaget i kallelsens förslag till dagordning för mötet.

§ 14 Upplösning av föreningen
Upplösning av RTVD kräver beslut fattade med två tredjedels majoritet av två på varandra följande möten, av vilka ett ska vara årsmöte, och mellan vilka möten minst sex månader ska förflyta. Vid upplösning ska föreningens tillgångar tillfalla sammanslutning eller institution, som ägnar sig åt åldersforskning.

 

Våra senaste Stadgar - reviderade 2015- finns här i Wotd-format:

Rätten Till en Värdig Död, Föreningshuset | Lumaparksvägen 7, Plan 7, 120 31 Stockholm | Tel 076-808 59 72
© 2016 - 2024 RTVD