Om RTVD

RTVDs uppfattning dödshjälp

Skriv ut sidan

 (VERSION 1.5)

RTVDs ställningstaganden i fråga om dödshjälp
(framtagen av styrelsen februari 2022)

Bilagorna nås via dessa länkar: Bilaga 1 Begäran om livsavkortande preparar,
Bilaga 2 Dödshjälp tillämplig rätt     

Föreningens stadgar
Enligt sina stadgar är riksföreningen Rätten till en värdig död (RTVD) en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening, vars övergripande mål är att främja varje människas rätt att, enligt i laga ordning fastställda regler, på egen begäran få hjälp att dö. Föreningen verkar för att den som drabbas av ett lidande, som den drabbade själv upplever som outhärdligt, och som inte kan botas eller lindras, skall ha rätt till obegränsad symptomlindring, även om döden därigenom kan komma att påskyndas, samt ha rätt att på egen begäran få hjälp att avsluta sitt liv. Dessutom verkar föreningen för att den palliativa vården utvecklas och görs jämlik och tillgänglig i hela landet.

Den närmare innebörden i föreningens mål
Frågor om liv och död är komplexa. Den fundamentala rätt till liv samt Europakonventionen om mänskliga rättigheter (EKMR) tillkommer varje människa, har i Europadomstolens praxis ansetts innefatta rätten att bestämma på vilket sätt och vid vilken tidpunkt livet skall avslutas. Den internationella utvecklingen och bristen på regler om frivillig dödshjälp i Sverige gör det angeläget att klargöra föreningens inställning i en rad viktiga avseenden. I nedanstående avsnitt lämnas sådana förtydliganden, dock utan ambitionen att utforma ett detaljerat förslag till rättslig reglering.

RTVD anser att en särskild lag om rätten att på eget initiativ erhålla hjälp att avsluta sitt liv bör införas i svensk rätt och förordar att en i övrigt förutsättningslös, parlamentarisk utredning tillsätts med detta syfte. En av utgångspunkterna för detta arbete bör i tillämpliga delar vara EKMR jämte Europadomstolens avgöranden, vilka införlivats i svensk rätt och är bindande för rättsskipningen i Sverige.

Gällande rätt
I bilaga 2 redovisas kortfattat några nu gällande svenska rättsregler och domar, vilka direkt eller indirekt påverkar rätten att begära och ge assistans vid livets slut.

Kriterier avseende rätten att få hjälp med att avsluta sitt liv
Rätten till hjälp med att i laga ordning avsluta sitt liv skall tillkomma svenska medborgare samt personer med permanent uppehållstillstånd i Sverige, vilka

 • är 18 år eller äldre;
 • är beslutskompetenta, det vill säga kapabla att fatta och kommunicera informerade beslut i frågor rörande behov och vård i livets slutskede;
 • som patient behandlas av legitimerad läkare;
 • lider av diagnostiskt bekräftad terminal sjukdom eller tillstånd, som medför outhärdligt lidande.
 • självständigt kan påverka tillförseln av livsavkortande preparat.

Definitioner

 • Livsavkortande preparat är sådana läkemedel som förskrivs av legitimerad läkare till en patient, som själv intar läkemedlet i syfte att frivilligt avsluta sitt liv.
 • Egentillförsel avser en patients egna medvetna och fysiska åtgärder för att oralt eller på annat sätt tillföra livsavkortande preparat.
 • Behandlande läkare är den legitimerade läkare, som har huvudansvar för behandlingen av en patients sjukdom eller tillstånd.
 • Förskrivande läkare är den legitimerade läkare som förskriver livsavkortande preparat till patient som är berättigad därtill enligt vad som ovan sägs.
 • Psykiatrisk värdering är en process med syfte att fastställa, huruvida patienten lider av psykisk sjukdom som påverkar förmågan att fatta informerade beslut om sitt livsslut.
 • Behandlande eller förskrivande läkare är vårdgivare som inte står i beslutspåverkande relation till patienten genom släktskap, giftermål, samboförhållande, adoption eller arvsrätt.

Patientens begäran om hjälp
En patient, som av den behandlande läkaren bedöms lida av terminal sjukdom eller tillstånd, enligt vad som ovan sägs, och som frivilligt uttryckt sin önskan att avsluta sitt liv, skall ges möjlighet att skriftligen begära förskrivning av livsavkortande preparat. En sådan begäran skall dateras och undertecknas av patienten i närvaro av minst två vittnen, vilka är 18 år eller äldre, och vilka skriftligen intygar att, såvitt de kan bedöma, patienten är beslutskompetent, agerar frivilligt och inte är utsatt för tvång eller övertalning att underteckna begäran. Minst ett av vittnena skall vara en person, som personligen känner patienten eller har tillgång till dokument som styrker patientens identitet, och som inte

 • står i relation till patienten genom släktskap, giftermål, samboförhållande, adoption eller arvsrätt;
 • är ägare, driftsansvarig eller anställd i vårdinrättning, där patienten behandlas eller är intagen;
 • är patientens behandlande eller förskrivande läkare.

Patientens skriftliga begäran skall utformas i enlighet med ett formulär som har den lydelse som framgår av bilaga 1.

Det tillkommer den behandlande, eller, i förekommande fall, förskrivande läkaren att, innan förskrivning sker,

 • i samtal med patienten samt i konsultation med annan legitimerad läkare fastställa, huruvida patienten är i stånd att fatta informerade beslut om sitt livavsslut;
 • vid tveksamhet om patientens psykiska tillstånd ombesörja psykiatrisk värdering med hjälp av en läkare med specialistkompetens på området;
 • informera patienten om dennes rätt, att när som helst återta eller ändra sin begäran om livsavkortande preparat, samt att besluta att inte själv tillföra sig sådant preparat;
 • ge patienten möjlighet att underrätta anhöriga om sin begäran om livsavkortande preparat, dock att patientens ovilja eller oförmåga att göra så inte skall medföra att förskrivning förvägras;
 • underrätta patienten om alternativa vårdformer i livets slutskede;
 • noggrant dokumentera samtliga åtgärder och beslut i patientens journal.

Läkaren skall vidare tillse att patientens önskemål om förskrivning av livsavkortande preparat muntligen upprepas tidigast tre dygn från undertecknandet  av patientens skriftliga begäran.

Läkaren skall dessutom säkerställa, att det livsavkortande preparatet frivilligt och självständigt tillförs patienten i närvaro av minst en annan vuxen person som uppfyller villkoren för vittnen enligt ovanstående avsnitt om patientens begäran. Läkaren skall underteckna dödsattesten och därvid även ange underliggande sjukdom eller tillstånd.

Påföljder
Handlingar vidtagna i överensstämmelse med lagen skall inte anses innebära straffbar gärning i Brottsbalkens mening.
Läkare, annan berörd vårdgivare eller vittnen som väljer att medverka eller närvara i samband med bedömningen av en patients begäran om förskrivning av livsavkortande preparat, eller vid patientens egentillförsel av sådant preparat, skall inte av detta skäl bli föremål för avsked, avstängning, förlust av legitimation eller disciplinära åtgärder från sin arbetsgivares eller yrkesförbunds sida.
Att, i syfte att orsaka patientens död,

 • avsiktligt ändra eller förfalska en begäran om förskrivning av livsavkortande preparat, eller att dölja eller förstöra en patients återtagande av en sådan begäran, eller
 • medvetet tvinga eller otillbörligt påverka en patient att begära och/eller tillföra sig livsavkortande preparat, eller, utan patientens vetskap eller samtycke, själv tillföra patienten sådant preparat,

är förenat med straffansvar enligt Brottsbalken.

Effekter på avtal, testamenten och försäkringar
Villkor i testamenten, vilka är ägnade att begränsa en patients, och tillika testamentstagares, rätt att begära eller återta begäran om livsavkortande läkemedel är ogiltiga.
Utställande av liv-, sjukvårds- och olycksfallsförsäkringar, livränteutfästelser samt storleken på premier härför, skall inte villkoras eller påverkas av en persons begäran eller återtagande av begäran om förskrivning av livsavkortande läkemedel. Inte heller skall en patients egentillförsel av sådant läkemedel i syfte att avsluta sitt liv påverka villkoren i sådana dokument.

Övrigt
RTVD utgår från att den särskilda lag som RTVD förordar föranleder konsekvensändringar i ett flertal andra lagar och bestämmelser, såsom Hälso- och sjukvårdslagen, Patientlagen och Patientsäkerhetslagen, liksom i Allmänna råd från Socialstyrelsen, samt de administrativa bestämmelser som reglerar verksamheten i Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN).

Lagen bör i ljuset av erfarenheter från dess tillämpning göras till föremål för en översyn senast fem år från dess ikraftträdande.

Stockholm i maj 2022

Sten Niklasson i samråd med Stellan Welin och Jonas Syren

 

Här finner du RTVD's nedtecknade Uppfattning om dödshjälp - framtagen av styrelsen februari 2022 i Word-format.

Öppna länken här: Uppfattning om dödshjälp

Rätten Till en Värdig Död, Föreningshuset | Lumaparksvägen 7, Plan 7, 120 31 Stockholm | Tel 076-808 59 72
© 2016 - 2024 RTVD