Om RTVD

Protokoll

Skriv ut sidan

Protokoll

Klicka här nedan för Protokollet från:

Årsmöte 2023

Årsmötet 2022

Årsmötet 2021

Årsmötet 2020

Årsmötet 2019

Årsmötet 2018

Årsmötet 2017

Årsmötet 2016

Årsmötesprotokoll 2015

 Senaste Årsmötesprotokollet:

Protokoll fört vid RTVD:s årsmöte 2022

Årsmötet genomfördes på ABF i Stockholm den 9 april 2022 kl. 12:30-14:50.
Årsmötet inleddes med en öppen föreläsning av Staffan Bergström: ”Frivillig dödshjälp given av läkare till döende patienter i Sverige: Är yrkesförbud samhällets svar?”. Efter föreläsningen hölls en frågestund.

§ 1 Årsmötet öppnas
RTVD:s ordförande Staffan Bergström hälsade alla deltagare välkomna och förklarade årsmötet öppnat. Ordföranden och Vice ordförande Catherine Carlstedt Söderman tackade de styrelsemedlemmar som avgick 2020 och 2021 för deras insatser.

§ 2 Fastställande av röstlängd

En lista på de deltagande medlemmarna ansågs utgöra röstlängd.
Bilaga 1: Deltagarlista och röstlängd

§ 3 Val av mötets ordförande, sekreterare och två justeringsmän, tillika rösträknare att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll
Barbro Westerholm valdes till ordförande för årsmötet. Staffan Bergström lämnade över ordet till Barbro Westerholm, som tackade för förtroendet att leda mötet.
Ann-Charlotte Ladan valdes till sekreterare. Att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll och vara rösträknare valdes Stellan Welin och Berit Hasselmark.

§ 4 Fastställande av dagordning
Ellis Wohlner anmälde en övrig fråga om RTVD:s aktiviteter 2022.

§ 5 Frågan om mötet har blivit stadgeenligt kallat
Årsmötet förklarades vara stadgeenligt kallat.

§ 6 Styrelsens verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning

RTVD:s kassör, Jonas Syrén, berättade att föreningen har en mycket god ekonomi. Vi har ett överskott som beror på att aktiviteter inte kunnat genomföras i den omfattning vi önskat på grund av pandemin. I år planerar vi att genomföra en rad olika aktiviteter, vilket kommer minska överskottet. RTVD:s aktiviteter för 2022 presenterades under § 18 Övriga frågor.
Verksamhetsberättelsen och resultat- och balansräkningen finns på RTVD:s webbplats, http://www.rtvd.nu/om-rtvd/%C3%A5rsmoeten

BESLUT: Årsmötet beslöt att godkänna verksamhetsberättelsen samt resultat- och balansräkningen

§ 7 Revisionsberättelse
RTVD har under 2021 haft två revisorer, Hans Hammarström och Ulla Sellgren. Hans Hammarström föredrog revisionsberättelsen.
Revisorerna anser att RTVD:s redovisning har upprättats i enlighet med god revisionssed, varför de tillstryker
- att resultaträkningen och balansräkningen fastställs
- att till föreningsstämmans förfogande stående vinstmedel disponeras i
enlighet med styrelsens förslag
- att styrelsens ledamöter och kassören beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Bilaga 2: Revisionsberättelse

§ 8 Fastställande av balansräkning
Balansräkningen fastställdes. Balansräkningen togs upp och godkändes i § 6.

§ 9 Ansvarsfrihet för styrelsen

BESLUT: Årsmötet beslöt, enligt revisorernas förslag, att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

§ 10 Fastställande av budget och verksamhetsplan.
Budget och verksamhetsplan finns på RTVD:s webbplats http://www.rtvd.nu/om-rtvd/%C3%A5rsmoeten
Jonas Syrén informerade om att 2022 års budget har ett underskott, vilket beror på att vi efter pandemin återgår till att genomföra fler aktiviteter och ha fysiska möten.
BESLUT: Årsmötet beslöt att fastställa verksamhetsplan och budget för 2022.

§ 11 Medlemsavgift för kommande verksamhetsår
BESLUT: Årsmötet beslöt, enligt styrelsens förslag, att medlemsavgiften ska vara oförändrad, d.v.s. 200 kronor per medlem och år, för verksamhetsåret 2023.

§ 12 Ärenden som styrelsen hänskjutit till årsmötet
Styrelsen har ej hänskjutit några ärenden till årsmötet för beslut.

§ 13 Motioner
Inga motioner har inkommit till årsmötet.

§ 14 Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
BESLUT: Årsmötet beslöt, enligt valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av 17 ledamöter inklusive ordföranden och 4 suppleanter. 3

§ 15 Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och suppleanter

BESLUT: Årsmötet beslöt, enligt valberedningens förslag, att utse styrelseledamöter och suppleanter enligt nedan.

Ordförande
Nyval 1 år
Hans Forsslund

Styrelsen
Omval 2 år
Staffan Bergström
Catherine Carlstedt Söderman
Filip Wahlberg
Ellis Wohlner
Tina Acketoft

Nyval 2 år
Barbro Westerholm
Omval 1 år
Rolf Ahlzén
Jonas Syrén
Stellan Welin
Lina Nordquist
Sten Niklasson


Nyval 1 år

Aud Sjökvist

Suppleanter 1 år
Berit Hasselmark (omval)
Björn Ulvaeus (omval)
Christopher Hedström (omval)
Jan Fornander (nyval)

Presentation av nya styrelsemedlemmar och suppleanter


Aud Sjökvist
är jurist och har arbetat som domare i Kammarrätten i Stockholm och som generaldirektör och ordförande i Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN).

Barbro Westerholm är läkare, forskare inom området läkemedelsepidemiologi, tjänsteman i Socialstyrelsen, Apoteket AB, riksdagsledamot (L) förbundsordförande, SPF seniorerna, och ledamot av Statens medicinsk-etiska råd (Smer) där hon bland annat drev frågan om dödshjälp.

Hans Forsslund är käkkirurg, förutom kliniskt arbete på sjukhus i Stockholm och sedan 1984 på Visby Lasarett. Har senare i sjukhusledningen ansvarat för IT-utvecklingen och samarbetat med sjukvården i Stockholms län. Efter pensioneringen har Hans arbetat i Etiopien med att upprätta en käkkirurgisk klinik och som Medical Director för ett nytt universitetssjukhus under uppförande med ansvar för den medicinska utformningen av sjukhuset.

Jan Fornander är en nyligen pensionerad distrikts- och företagsläkare från Växjö. Jan har i sitt arbete träffat många svårt sjuka och döende patienter och insett sjukvårdens begränsning och behovet att den enskilde människan på eget ansvar, vid terminal sjukdom, bestämmer över sitt livsslut.

§ 16 Val av två revisorer samt suppleanter att granska räkenskaperna och verksamheten i övrigt
Valberedningen föreslog omval av Ulla Sellgren och Hans Hammarström som revisorer. Anders Bäckman föreslogs bli revisorssuppleant.
BESLUT: Årsmötet beslöt att välja Ulla Sellgren och Hans Hammarström som revisorer och Anders Bäckman som revisorssuppleant.
Anders Bäckman är ekonom och har arbetat med revisorsuppdrag hela sitt yrkesliv fram till pension. Han har en specialexamen inom IT-revision.
Styrelsen tackade Staffan Bergström för det enorma arbete han lagt ned i RTVD och de fantastiska resultat som han lyckats åstadkomma under sitt ordförandeskap.

§ 17 Val av valberedning

BESLUT: Till valberedning omvaldes, enligt den nuvarande styrelsens förslag, Margareta Sanner, Staffan Danielsson och Gunnar Hagberg (sammankallande).

§ 18 Övriga frågor

Skriv till politikerna om dödshjälp
Ellis Wohlner påminde om vikten av att under valåret försöka påverka politikerna att uppmärksamma dödshjälpsfrågan. Han uppmanade alla medlemmar att skriva till sina riksdagsledamöter om behovet av en utredning om dödshjälp. För att underlätta detta har styrelsen tagit fram information om vilka riksdagsledamöter som tillhör vilken valkrets samt deras e-postadresser. Informationen finns här: https://rtvd.se/service/?vid=4711

Enkät till riksdagspartierna
Styrelsen har nyligen skickat en enkät till alla riksdagspartier med frågor om hur de ställer sig till en parlamentarisk utredning om dödshjälp. Svaren på enkäten visar att två partier inte har tagit ställning i frågan. Inget parti är för dödshjälp, men alla utom KD och S är för en utredning. RTVD:s styrelse ska nu besluta om hur vi ska hantera de kommentarer som inkommit och hur vi ska gå ut med enkätresultatet.

Aktiviteter 2022
Styrelsens ledamöter planerar att delta i fyra aktiviteter i vår och sommar. Dessa är Seniordagen i Kungsträdgården 10 maj, Järva 1-5 juni, Almedalen 3-7 juli och Frihamnsdagarna i Göteborg 25-27 augusti. På Järvafältet och i Almedalen kommer partiledare att tala. Till samtliga evenemang behöver vi fler deltagare, som bland annat hjälper till att dela ut flygblad om vår verksamhet. Alla intresserade uppmanades att lämna sina kontaktuppgifter till styrelsen. Det går även bra att kontakta någon i styrelsen för att få information eller anmäla intresse i efterhand.

Partigrupp om dödshjälp
Barbro Westerholm informerade om en riksdagspartigrupp om dödshjälp som leds av Johan Hultberg (M). I samarbete med RTVD har gruppen arrangerat seminarier om dödshjälp vilka varit relativt välbesökta. Johan har bidragit till en vändning inom sitt parti, från emot till för dödshjälp, vilket också framgår i svaren på den enkät RTVD skickat till riksdagspartierna.

§ 19 Avslutning
RTVD:s ordförande Hans Forsslund tackade Barbro för ett effektivt och väl genomfört årsmöte och avslutade därefter mötet.

Hammarstrand den 11 april 2022

Ann-Charlotte Ladan
Sekreterare

Justeras:
Barbro Westerholm
Mötesordförande

Stellan Westin                      Berit Hasselmark
Justeringsperson                  Justeringsperson

Rätten Till en Värdig Död, Föreningshuset | Lumaparksvägen 7, Plan 7, 120 31 Stockholm | Tel 076-808 59 72
© 2016 - 2024 RTVD